Категории на жилищата под наем

Към първа категорияспадат: всички имоти които се намират в близост до автомагистрали и пътища I и II клас от пътната мрежа, железопътни линии, пристанища и летища, както и преносни мрежи на коминикационната инфраструктура и съоръженията към тях.


Към втора категория спадат: всички жилища отстоящи до пътища III клас пътната мрежа, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях. Имоти пригодени за живеене, който са в близост до разпределителни проводи, съоръжения и апаратура към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други съоръжения.


Към трета категория спадат: жилищни и смесен тип сгради с ниско застрояване, вилни постройки, сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000м2, както и производствени постройки с капацитет до 100 работни места и апаратура към тях. Сгради от допълващото застрояване, реконструирани, преустроени, след основни ремонти и смяна предназначението на сградата от тази категория.

Към четвърта категория спадат: временните сгради за нужди, свързани с механизацията в строителството или за нужди, овързани с осъществяване на дейности по възобновяване на нарушени територии, както стопански постройки и сградите от допълващо застрояване, съоръжения и апаратура, басейни с обем до 100 м3 в оградени имоти, градински и паркови места и др.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/458_attach_3613_normal.jpg